Majoriteten i Glada Hudik (S, M, Mp) presenterar budget 2019-2022

Vi tror och tar ansvar för Hudiksvalls kommun i det framåtsyftande samarbete som våra tre partier kommit överens om. Ett samarbete som kommer och ligga tillgrund för att kommunen fortsätter att utvecklas och växa och målet om 50.000 invånare nås. Framgångsrik utbildning, ett framgångsrikt näringsliv, välfärdstjänster av hög kvalitet med människan i centrum, en trygg kommun och en progressiv miljöpolitik är därför vår högsta prioritet.

Majoriteten kompletterar därför det liggande budgetförslaget med ett antal utredningsuppdrag där vi visar på den tydliga färdriktning vi vill att kommunen ska ha de kommande åren.

Vi förhåller oss till den tidigare överenskommelsen som gjorts i Kommunstyrelsen att de ramar och den budget som beslutas inför det första året i en ny mandatperiod ska ligga fast för att nämnderna ska ges förutsättningar att klara sina respektive ekonomiska åtaganden.

Vi återkommer inför att ramar och budget ska fastställas juni 2019 med budget och de satsningar vi avser att genomföra tillsammans för åren 2020-2024 och framåt.
• Att uppdra till nämnder och bolag att arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030, (den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga)
• Att ge Tekniska nämnden i uppdrag fram en långsiktig infrastrukturplan och handlingsplan som höjer standarden och underhållet för kommunala bil-, gång, och cykelvägar. Uppdraget ska klart mars-2019
• Att uppdra till Social och omsorgsnämnden att utreda förhållandet Lagen om valfrihet i förhållande till Lagen om offentlig upphandling gällande särskilt boende.
• Att uppdra till kommunstyrelsen/kultur och fritidsnämnden att tillsammans med Hälsinglands museum, utreda möjligheten att skapa ett gemensamt kulturkvarter för både historia och framtid där Rådhusparken, Kulturhuset och Hälsinglands museum blir naturliga mötesplatser för evenemang, konferens och kulturella upplevelser.
• Att uppdra till kommunstyrelsen att arbeta för att ingen har längre restid än 20 min till någon form av samhällsservice.
• Att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur stödet kan utvecklas till butiker som kör ut och levererar livsmedel och tillhandahåller service i landsbygd.
• Att höja ambitionen och öka takten i utbyggnaden av fibernätet så att fler får tillgång till bredband.
• Att i det pågående översiktsplanearbetet som ett tilläggsuppdrag, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.
• Att uppdra till kommunstyrelsen att göra en bred översyn av samtliga taxor och avgifter i kommunen. En anledning är att avgifter behöver justeras för att bl.a. möta ökande investeringsbehov inom exempelvis inom VA-området.
• Att uppdra till kommunstyrelsen, i samverkan med Visit Glada Hudik utveckla inre hamnen till att bli ett mer attraktivt besöksmål och startpunkt för skärgårdsturism.


För majoriteten i Glada Hudik
Mikael Löthstam (s) Kommunstyrelsens ordförande
Jonas Holm (m) Kommunalråd
Andrea Bromhed (mp) Gruppledare

facebook Twitter Email