Delsbo gott exempel på utveckling

Delsbo gott exempel på utveckling

Det är mycket som går åt rätt håll i kommunen. Arbetslösheten sjunker och väldigt många av de företag som jag besöker vittnar om att de ökar produktionen och behöver nyanställa. Det byggs för fullt. Allt detta gäller på många platser i kommunen, både i staden och i tätorterna. Det finns också en stor drivkraft och gott om engagemang på landsbygden.

Delsbo är ett sådant exempel. Kommunen har just nu förfrågningar från flera företag i området som vill utöka sina verksamheter genom att köpa mark. Många enskilda är aktiva och vill bidra till utvecklingen. Byarådet arbetar med många bra saker bland annat med infrastrukturen, öppna landskap och letar efter lämplig mark för bostäder. I samhället finns det flera eldsjälar som driver på och vill utveckla bygden vars insatser är ovärderliga. Och inte minst viktigt, antalet barn ökar i Delsboområdet vilket är en signal om framtidstro.

Flera olika projekt och satsningar pågår för att utveckla Delsbo. När enskilda, föreningar, näringsliv och kommun gör saker, ibland tillsammans och ibland var och en för sig men alltid med det gemensamma bästa för ögonen kan vi skapa utvecklingskraft. Här följer några exempel på det som pågår:

  • Björkparken (aktivitetspark) och Naturhinderbanan vid skolan.
  • Genomfarten, 84:an, med en rad olika insatser som välkomnar besökare och väcker intresset för Delsbo och Dellenbygden.
  • Hudiksvallsbostäder bygger nya hyresrätter.
  • Närproducerad mjölk bidrar till att stärka Delsbos ställning som kommunens stora livsmedelsproducent med, förutom mejeriet, chark och slakteri samt en hel del mindre lokala matproducenter. Nu behöver man mer yta för verksamheten.
  • Dressintrafiken har haft en jättebra säsong. Restaurangen på Avholmsberget anger att de haft många gäster i sommar.
  • När det gäller Trafikfrågorna vill kommunen tillsammans med Trafikverket och Dellborna att vi kan göra en samlad översyn om viaduktens vara eller inte vara, säkerheten på 84:an och Stationsgatan genom centrala Delsbo mm. Eftersom Trafikverket är ansvarig för både 84:an, Stationsgatan, Dellenbanan och 705:an måste de vara aktiva i detta arbete.
  • Jag tycker att det är angeläget att kommunen är tydligt närvarande i Delsbo. Vi tänker därför öppna ett servicecenter under början av 2018. Servicecentret behövs för att boende i Dellenbygden lokalt ska kunna ta del av kommunens tjänster och få svar på frågor. Det innebär också att invånarna i Bjuråkersområdet kan få kommunal service i Delsbo utförd i stället för att som idag behöva åka till stan. Hudiksvalls kommun bedriver mycket verksamhet runt om i kommunen men i och med att kommundelsnämnderna avvecklades centraliserades förvaltningarna till Hudiksvall, framstår det lätt som att kommunorganisationen enbart finns i staden. Jag hoppas att servicecentret i Delsbo kan medverka till att kommunens närvaro ökar, både faktiskt och upplevd. Om Servicecentret faller väl ut kommer vi även att gå vidare och bygga ut konceptet servicecenter i Södra kommundelen.
  • Ökad busstrafik. Kommunen arbetar för att Region Gävleborg ska kunna införa halvtimmestrafik med buss på sträckan Ljusdal-Delsbo-Hudik.
  • Stora satsningar på Bredbandsutbyggnad i Dellenbygden via Fiberstaden och privata aktörer.
  • Kommunens översiktsplanearbete pågår. Som en del i det arbetet ser jag framför mig att attraktiva områden och miljöer för bostäder ska kunna läggas fast för planeringen av nya bostäder i Delsbo och Dellenbygden.

Att det går bra i Delsbo och Dellenbygden är viktigt för oss Socialdemokrater. Det har gjorts många bra saker genom åren för att stärka Dellenbygden som tidigare majoriteter oavsett färg genomfört något som det inte ska stickas under stol med. Men det som kanske tydligast skiljer denna mandatperiod från den förra är att nu har vi lagt in en högre växel. Några andra exempel som har bäring på hela kommunen när det gäller vårt arbete med att stärka förutsättningarna för landsbygden inte minst via den landsbygdsgrupp som den Socialdemokratiskt ledda kommunledningen tog initiativ till och bildade där samtliga partier är representerade. En annan viktig satsning är en service, demokrati och bokbuss som kommer på plats under 2018 och är ytterligare en del i vår satsning att öka tillgängligheten och servicen för boende på landsbygden. Att bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att utveckla bra förutsättningar att bo och leva i Dellenbygden är viktigt för oss Socialdemokrater och ett arbete vi kommer att fortsätta driva och prioritera.

 

Mikael Löthstam

Kommunstyrelsens ordförande (s)

facebook Twitter Email