Bokslut KoF 2017

I dag hade Kultur och Fritidsnämnden sin bokslutsberedning 2017 för Kommunstyrelsen.

Ekonomi
Vi berättade om vår ekonomi för 2017 som visar på ett positivt resultat som till största delen beror på två projekt som ligger utanför budget och är helt finansierat av staten och vakanta tjänster som inte kunnat ersättas med vikarier fullt ut.

Nämnden har gett i uppdrag att utreda samarbetet och undersöka om samarbetet ytterligare med skolan, vilket vi redan har ett brett och stabilt samarbete med. Vi har tillexempel – Öka andelen elever i Kulturskolan i Kommunens ytterområden. När vi tittar på det idag, så kan vi tydligt se, att även om vi ska fortsätta det arbetet så har vi till stor del en bredd på eleverna i hela kommunen. Procentuellt är andelen i hela kommunen 10.8 procent, varav 11.1 procent i Hudiksvalls centralort. Det som sticker ut positivt är Näsviken med 13.8 procent, Forsa med 14.0 procent och Delsbo med 12.2 procent. Njutånger, Enånger och Bjuråker ligger kring 7 procent så där behöver vi se över vad vi eventuellt kan göra. Det här är positivt och vi ser att uppdraget gett resultat och att antalet elever i ytterområdena har ökat. Kulturskolan har också inlett Öppen verkstad en gång i veckan för att öka tillgängligheten till verksamheten.

Några exempel på nysatsningar under året:
Genom de statliga bidragen till meningsfull väntan öppnades ett sportbibliotek i Forsa, vilket möjliggör för alla att prova på en sport och man kan låna utrustning gammal som ung. Vi ser även detta som en del i folkhälsan.
Drogfri skolavslutning, SUMMERSTART genomfördes med stöd från fler förvaltningar, bolag, sponsorer och i samarbete med Strands IF och Hudik Cup.
Ett annat fokus Kultur och Fritidsnämnden har haft, är att arbeta för att stärka relationerna med föreningslivet. En av dessa delar var att det under våren arrangerades en föreningsmässa. Kommunens föreningar bjöds in för att presentera sina verksamheter. 52 föreningar deltog och många besökare kom. Under hösten arrangerades även en Prova På-dag där allmänheten fick en möjlighet att prova på föreningarnas olika aktiviteter. Det här slog så väl ut och blev så bra för alla. Det kommer vi att jobba vidare med.
I december hade vi äntligen, förutom kulturstipendiet, även infört ett nytt fritidsstipendium. Båda delades ut och uppmärksammades på årets sista Kommunfullmäktige.
Biblioteket har jobbat med läsande förebilder. Där har framför allt manliga läsande förebilder gästat sagostunderna.

Mer då?
Kom Tek har under året haft 269 lärare i fortutbildning. En utbildning i både naturvetenskap och teknik, just för att öka intresset för dessa ämnen för elever i skolan.
Vår viktigaste målgrupp är barn och unga och jobbar brett för att öka barn och ungas inflytande i våra verksamheter och i politiken. Vi har mycket på gång, bl a har Kultur och Fritidsnämnden i samband med nämndsdagarna dialog med inbjudna ungdomar. Vi började med detta för två år sedan. Första dialogen 2016 resulterade i laddningsbänkar och den senaste 2017 var fokus på HBTQ och tillgänglighet. Där fick vi till oss att ungdomarna i stor utsträckning upplevde tillgänglighet i våra verksamheter, men en del förbättringar fanns att göra. Dessa dialoger är viktiga både för oss och för våra unga och vi behöver dem med i våra samtal för att veta vad de tycker och hur de ser på saker, hur de vill ha det. Det gör att vi får en mer träffsäker bild över deras egen syn på vad som är viktigt för dem och inte det vi ”tror” eller ”tycker”. Vi behöver möta de unga där de är. Vi behöver de ungas delaktighet och de behöver få vara delaktiga.
Det här var ett axplock av vad vi gjort under året och som vi bland annat jobbar vidare med under detta år.

Nina Burchardt
Ordförande Kultur– och Fritidsnämnden

facebook Twitter Email