Landsbygdsutveckling

Nedan följer det vi hade med om Landsbygdsutveckling i vårt lokala program 2018, ”VI HAR EN VISION FÖR FRAMTIDEN”.

Sverige är det land i Europa som har den snabbaste urbaniseringen, d.v.s. allt fler människor flyttar in till våra storstäder. Socialdemokraterna vill därför satsa resurser för att skapa en bättre utveckling av landsbygden. Vi vill bredda bokbussens uppgifter till att bli ett rullande medborgarkontor med kommunala tjänster.

Vi vill:

  • Ge stöd till butiker som levererar varor till hushåll i landsbygden.
  • Att ingen har längre restid än 20 min till samhällsservice.
  • Digitalisera offentlig service så mycket som möjligt för att skapa en jämlikhet mellan boende och näringslivet i stad och land.
  • Verka för att närtrafiken utökas till hela kommunen.
  • Aktivt arbeta för ett bättre underhåll av de mindre länsvägarna.
  • Att det ska finnas byggklar mark för bostäder och företagsetableringar i alla kommundelar.
facebook Twitter Email